NTS or MTS

แป้งมันสำปะหลัง

คำอธิบาย

แป้งมันสำปะหลังจะถูกผลิตที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
รากของมันสำปะหลังมีแหล่งที่มาจากชาวนาและชุมชน
แป้งมันสำปะหลังจะประกอบไปด้วยสารที่ค่อนข้างเหนียว ข้น และมีการรักษาความชื้น

Applications

สินค้านี้สามารถถูกใช้ในกระบวนการผลิตอาหารดังต่อไปนี้
เส้นหมี่
ลูกชิ้น
สินค้านี้มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้เป็นการทดแทนสำหรับแป้งประเภทอื่นๆ

Brands (Origins)
ประเทศไทย
Packaging

ถุง 25 กิโลกรัม

Shipping Details
เมื่อมีการร้องขอ
Specification
เมื่อมีการร้องขอ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Phone Number)

    Your Message

    หมวดหมู่: